ความดันโลหิตสูง (Hypertension)

ความดันโลหิตสูง (Hypertension)

 ความดันโลหิตสูงเป็นมหันตภัยเงียบ เป็นภาวะที่พบได้บ่อยขึ้น เนื่องจากความดันโลหิตสูงเป็นภาวะที่ไม่ค่อยมีอาการ จึงทำให้ผู้ป่วยไม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ทำให้ไม่ได้รับการวินิจฉัยในระยะเริ่มแรก หรือไม่ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง จนเกิดอาการรุนแรงขึ้น เช่น อัมพฤกษ์, อัมพาต, หัวใจวายเฉียบพลัน, ไตวาย เป็นต้น 

 

ความดันโลหิตสูง (Hypertension)

 

 ความดันโลหิตสูงมักจะเกิดร่วมกับภาวะโรคอื่นๆ เช่น เบาหวาน, โรคไต, โรคหัวใจ, กลุ่มอาการอ้วนลงพุง ทำให้การดูแลรักษาโรคความดันโลหิตสูงต้องได้รับการดูแลรักษาในลักษณะองค์รวม รวมถึงการเลือกใช้ยาอย่างถูกต้องเหมาะสมกับโรคต่าง ๆ ที่เป็นร่วม

       

       สาเหตุความดันโลหิตสูง แบ่งเป็น 2 ชนิด

       

       1. ไม่ทราบสาเหตุ พบได้ 90% ส่วนใหญ่มีปัจจัยเสี่ยงที่น่าจะเป็นสาเหตุ ได้แก่ กรรมพันธุ์ เชื้อชาติ ความเครียด ขาดการออกกำลังกาย ความอ้วน สูบบุหรี่ การดื่มสุรา

 

       2. ทราบสาเหตุ พบได้ 10% ได้แก่ โรคไตเสื่อม, ไตวาย เนื้องอกที่ต่อมหมวกไต มีพยาธิสภาพในสมอง ภาวะตั้งครรภ์เป็นพิษ ยาบางชนิด เป็นต้น 

 

ความดันโลหิตสูง (Hypertension)

 

        ความดันโลหิตสูงมีอันตรายอย่างไร

       

 

       ถ้าปล่อยให้ความดันโลหิตสูงเป็นอยู่นาน โดยไม่ได้รับการรักษาจะทำให้หลอดเลือดแดงเสื่อมสภาพ แข็งตัว, ตีบตัน หรือแตก ทำให้เกิดโรคกับอวัยวะต่างๆ เช่น

       

       • หัวใจ เกิดกล้ามเนื้อหัวใจหนาตัว หัวใจโตขึ้น, เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด, ภาวะ หัวใจล้มเหลว

       • สมอง เกิดหลอดเลือดในสมองแตก, เป็นอัมพาตหรือเสียชีวิต

       • ไต เกิดภาวะไตวาย

 

       • ตา ทำให้หลอดเลือดตาตีบ, แตก เกิดเลือดออกในตา ทำให้ตามัว ตามองไม่เห็นทั้งชั่วคราวและถาวรได้ 

 

ความดันโลหิตสูง (Hypertension)

 

 ผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูง และไม่ได้รับการรักษาจะเสียชีวิตจาก

       

       1. หัวใจวาย 60-70%

       2. เส้นเลือดในสมองอุดตันหรือแตก 20-30%

       3. เสียชีวิตจากไตวาย 5-10%

       

       การรักษา

       

       1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน ได้แก่ การลดอาหารรสเค็ม ลดน้ำหนักตัว, งดสูบบุหรี่, หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ออกกำลังกายให้มากขึ้น, ลดความเครียด, นอนพักผ่อนให้พอเพียง

 

       2. การใช้ยา ควรปรึกษาแพทย์เพื่อใช้ยาอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับผู้ป่วยในแต่ละราย ซึ่งอาจมีความดันเริ่มแรกแตกต่างกันมีโรคร่วมหรือปัจจัยเสี่ยงที่แตกต่างกัน การใช้ยาจึงต้องเลือกให้เหมาะสมสำหรับแต่ละคน และในบางรายอาจมีความจำเป็นต้องใช้ยามากกว่า 1 ชนิด เพื่อการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จาก  manager


แสดงความคิดเห็น

emotion