นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้งานได้ให้กับเว็บไซต์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงานของทางเว็บไซต์ ผู้ใช้งานยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของเว็บไซต์ โดยทางเว็บไซต์ได้ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรฐานสากล ซึ่งสามารถป้องกันมิให้ถูกจารกรรมข้อมูล, คัดลอก, ลบ หรือแก้ไขได้ในระดับหนึ่ง ผู้ใช้งานยอมรับว่าจะเก็บรักษาข้อมูลของตนเองและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการใช้บริการเว็บไซต์อย่างเคร่งครัด ถึงแม้ว่าทางเว็บไซต์มีระบบให้ผู้ใช้งานสามารถตั้งรหัสผ่านใหม่ได้ในกรณีลืมรหัสผ่าน ผู้ใช้งานยอมรับว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลของผู้ใช้งานสูญหาย, เสียหาย หรือถูกคัดลอกนำไปใช้ทำให้เกิดความเสียหาย โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆกับทางเว็บไซต์